ผู้อำนวยการYupayao Chanthad
นางสุธีราพร นิมิตกุลไพบูลย์
ผอ.สลน.